De Woonadviescommissie (WAC) adviseert over ontwerpen van onder andere nieuwbouwwoningen en hun directe woonomgeving op hun gebruikskwaliteit. Toegankelijkheid, veiligheid, bruikbaarheid, doelmatigheid, duurzaamheid, levensloopgeschiktheid, gezondheid, comfort en flexibiliteit in gebruik zijn kwaliteiten waarop wordt gelet. De Woonadviescommissie toetst de plannen vanuit de optiek van toekomstige bewoners. Ook openbare gebouwen kunnen door de WAC getoetst worden.

De Woonadviescommissie is benoemd door de gemeenteraad en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie werkt volgens het reglement voor de Woonadviescommissie Amersfoort.
Zij vergadert elke maand in het stadhuis. Deze vergaderingen zijn besloten.

Samenstelling
Onze leden werken op vrijwillige basis en zijn deskundig op het gebied van de Volkshuisvesting, architectuur en interieur, bouwen voor senioren, Arbo, facilitair management, projectontwikkeling, woonkwaliteitonderzoek, slechtziendheid en toegankelijkheid.
De WAC is door de inbreng van vrijwilligers met een professionele achtergrond een volwaardige gesprekspartner voor ieder die zijn bouwplannen getoetst wil zien op gebruikskwaliteit.

Advisering
De Woonadviescommissie toetst bouwplannen aan de hand van de Richtlijnen in een aantal fasen:

  • Eerst wordt het voorlopig ontwerp (VO) getoetst. De toetsing vindt plaats in de  vergadering. Daarbij is doorgaans de architect aanwezig om het ontwerp toe te lichten en vragen van de Woonadviescommissie te kunnen beantwoorden.
  • De WAC brengt vervolgens advies uit aan de ontwikkelaar. De ontwikkelaar wordt gevraagd deze adviezen over te nemen en bij het definitief ontwerp (DO) een inhoudelijke terugkoppeling te geven op het VO-advies.
  • Het definitief ontwerp wordt vervolgens getoetst en de Woonadviescommissie brengt opnieuw advies uit. Op deze manier wordt de gebruikskwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving bewaakt.

Richtlijnen voor de woningbouw en woonomgeving
De ‘Richtlijnen voor de woningbouw en woonomgeving’ (opent in pdf) zijn in 2006 opgesteld in samenwerking met de ontwikkelaars en corporaties in Vathorst en vastgesteld door het College van B&W.
In de Woonvisie is opgenomen dat de Richtlijnen geëvalueerd moeten worden. Inzet is om te komen tot een set overzichtelijke en effectieve eisen die eenvoudig toepasbaar zijn.
Deze gebruikt de WAC bij het toetsen van bouwplannen en bij het evalueren van het uiteindelijke resultaat tijdens schouwen. De Richtlijnen zijn een product van de belangengroeperingen op het gebied van wonen i.s.m. de afdeling Wonen van de Gemeente. Zij worden goedgekeurd door het College en de Raad.

De Richtlijnen zijn gericht op het toetsen van woningbouwplannen op:

  • bruikbaarheid, flexibiliteit, veiligheid, levensloopgeschiktheid, duurzaamheid en toegankelijkheid van plattegronden;
  • sociale veiligheid van gebouwen, parkeergarages en woonomgeving;
  • bruikbaarheid van de woonomgeving.

 

De Procedure Plantoetsing (voor Projectontwikkelaars) vindt u hier.
Meer informatie? Lees de Jaarverslagen.

About